Verlanglijstje

Wij houden van zingen, muziek, lego, mecano, een verwendag, onze tuin, spel, bewegen, biljarten, een feestje en nog veel meer! Uw donatie is van harte welkom.

VV Prinsenhof

Wij hopen van harte dat u donateur wordt van onze vereniging. Namens de bewoners van Prinsenhof Gouda hartelijk bedankt!

Word Donateur!

Onze vereniging zet zich ervoor in om zaken aan te schaffen en te organiseren die niet worden vergoed vanuit de overheid.

Aangenaam

Vereniging Vrienden Prinsenhof zorgt voor kleine extra’s die het wonen in en rond centrum Prinsenhof PLEZIERIG en zo AANGENAAM mogelijk maken.

De Vereniging Vrienden Prinsenhof (VVP) wordt gevormd  door familie en kennissen en anderen die de bewoners van de Prinsenhof een warm hart toedragen.

→ Nieuwsbrief activiteiten 2023

Doelstelling VVP

Zoals in de statuten van de vereniging staat, luidt de doelstelling (artikel 2):

De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling en verbetering van de recreatieve activiteiten ten behoeve van de bewoners, zulks in nauw overleg met de in het verpleeghuis aanwezige activiteitenbegeleiding  en de directie van het verpleeghuis en waar mogelijk met de betrokken patiënten en hun familieleden. Wij hanteren daarbij het criterium dat een aanschaf ten goede moet komen aan meerdere bewoners.

Kortom; het doel van de Vereniging is het verblijf van de bewoners prettiger te maken. Wij maken activiteiten mogelijk en schaffen middelen aan, die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Wij kunnen dat doen d.m.v. de donaties van onze leden en onze sponsoren.

→ VVP Begroting 2023

Hoe werkt de vereniging?

Het bestuur van de vereniging komt minimaal 4 keer per verenigingsjaar bij elkaar. Tijdens de vergadering wordt naar de voortgang van de activiteiten gekeken en wordt het financiële verloop besproken. Het bestuur schrijft jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) uit waarbij de leden worden geïnformeerd over de verrichte en te verrichten activiteiten en wordt financiële verantwoording afgelegd. Voor de ALV worden alle leden van de vereniging uitgenodigd. Wij waarderen het als leden de ALV bijwonen en stellen ons open voor hun inbreng.

Om de activiteiten van de VVP te borgen wordt elk jaar (minimaal 2 keer) overleg gevoerd met de Prinsenhof (Bestuur VVP met vertegenwoordigers van Prinsenhof) over de wensen van Prinsenhof m.b.t. activiteiten die gerealiseerd zouden kunnen worden door de VVP.

→ Verslag Algemene Ledenvergadering VVP 5 april 2023

Leden

Vereniging Vrienden Prinsenhof telt ruim 200 leden. De vereniging verheugt zich op heel veel nieuwe leden. Uw donatie is van harte welkom! Het bestuur vraagt u om Vereniging Vrienden Prinsenhof financieel te ondersteunen. Daarom nodigt het bestuur u uit om voor (minimaal) € 10,00 per jaar lid te worden van onze vereniging. Natuurlijk staat het u vrij om een hoger bedrag te doneren. Mocht u reeds lid zijn van de VVP, dan hopen wij dat u uw steun voortzet, zelfs als u geen directe verbinding meer zou hebben met iemand in Prinsenhof.

Met uw donatie aan onze vereniging draagt u bij aan een plezierig verblijf van de bewoners in Prinsenhof. Wij hopen dan ook dat wij op uw steun mogen rekenen.

Bestuursleden

 • Dhr. A. Verkaik, Voorzitter
 • Dhr R. Boot, Penningmeester
 • Mw. A.W.A. van Ommen-Gelderman, Secretaris
 • Dhr. C.H.M. Bongaerts
 • Dhr. D.H. van Wijk

Beloningsbeleid

Het bestuur van Vereniging Vrienden Prinsenhof doet haar werkzaamheden belangeloos. Alle donaties komen geheel ten goede aan de bewoners van Prinsenhof.

Uitgevoerde activiteiten 2021

 • Sponsoring 5 optredens in Prinsenhof
  Wij betaalden de optredens van artiesten die voor het hele huis in het restaurant of de tuin optraden. Door de corona-maatregelen ook steeds meer op de afzonderlijke afdelingen.
 • Mobiele projector voor muziek- en filmpresentaties op de afdelingen
  Een eerder aangeschafte unit voor vloerprojectie (Magic Carpet) werd geschikt gemaakt voor wandprojectie. Hiermee worden in een zes-wekelijkse cyclus alle afdelingen bezocht en voorstellingen georganiseerd.
 • Aankoop fietslabyrint
  Met het fietslabyrint wordt het oefenen op de hometrainers van de fysiotherapie leuker gemaakt. Tijdens het fietsen worden op beeldschermen films getoond van steden en omgevingen. De gebruiker kan interactief het beeld beïnvloeden. Daarmee wordt de indruk gewekt daadwerkelijk door een stad of landschap te fietsen.
 • Beschikbaar stellen van Algemeen Dagblad voor algemeen gebruik in het restaurant
  Het Algemeen Dagblad ligt dagelijks in het restaurant en wordt door bewoners, familieleden en personeel gelezen. Op de krant staat een sticker met de tekst “Aangeboden door de Vrienden Prinsenhof”. Daarmee maken we extra reclame voor de activiteiten van de vereniging.

Geplande Activiteiten 2022

 • Abonnement Blijdorp
  Dankzij dit abonnement kunnen bewoners tegen gereduceerde kosten een bezoek aan de diergaarde brengen.
 • Kleinere activiteiten:
  • Inzet groot draaiorgel in de tuin
  • Sponsoring Bingo prijzen
  • Workshop “Zitdans” te volgen door verzorgende en daarna met bewoners te beoefenen
 • Nieuwe aanschaf:
  • Beamer voor plafondprojectie voor bedlegerige bewoners
  • Klein mobiel draaiorgel

Financiële rapportage

Vereniging Vrienden Prinsenhof is zeer verheugd dat zij in het jaar 2021 een bedrag van €7968,00 aan donaties en sponsering mocht ontvangen. De vereniging bedankt alle donateurs en in het bijzonder de Kringloopwinkel De Kring uit Reeuwijk, BudoBouw Zwolle, Kraaninspectie Nederland Zwolle en de stichting Pieter Bastiaan voor hun vrijwillige bijdragen.

→ Balans en Staat van baten en lasten per 31-12-2022